Sakramenty - posługa duszpasterska

SAKRAMENT CHRZTU

Przez chrzest stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest woda, którą polewa się głowę katechumena. Chrzest wiąże nas nierozerwalnie z Chrystusem, zmazuje grzech pierworodny i wszelkie grzechy osobiście popełnione oraz daruje nam nowe życie w Duchu Świętym.
Formuła chrztu brzmi:
N., Ja ciebie chrzczę
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ważnie chrzcić może każdy człowiek, jednak poza wypadkiem nagłym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon.
Chrzcząc, działa Kościół na polecenie zmartwychwstałego Chrystusa, który na końcu Ewangelii wg św. Mateusza posyła uczniów do wszystkich narodów:

Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.
Mt 28,18-20

W naszej parafii:

 • chrztu udzielamy dzieciom z rodzin mieszkających na terenie naszej parafii: w drugą sobotę o godz. 18.45 i w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12.15 (w czasie wakacji o 11.00);
 • nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się o godz. 18.30 w piątek przed drugą niedzielą miesiąca;
 • wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka, zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych.SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest nałożenie rąk biskupich i namaszczenie czoła krzyżmem świętym w kształcie krzyża.

Formuła bierzmowania brzmi:
Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowanie stanowi dopełnienie chrztu. W sakramencie tym utwierdza Chrystus naszą wiarę mocą Ducha Świętego, abyśmy po chrześcijańsku żyli i naszą wiarę przed światem wyznawali.


W naszej parafii:
Przygotowanie trwa 3 lata. Uczniowie klas gimnazjalnych mają spotkania formacyjne w domu parafialnym. Terminarz tych spotkań młodzież otrzymuje na pierwszym spotkaniu powakacyjnym. Obecność na każdym stopniu formacji jest obowiązkowa.
Nieodłącznym elementem formacyjnym – bez którego pozbawiona jest ona właściwej sobie dynamiki – jest życie sakramentalne. Dlatego kandydaci do bierzmowania zobowiązani są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i Mszy młodzieżowej w trzeci czwartek każdego miesiąca o godz. 18.00.
Każda inna forma zaangażowania w życie Kościoła i parafii jest dodatkowym potwierdzeniem pragnienia i gotowości życia darami Ducha Świętego.

Pobierz: przygotowanie do bierzmowania (PDF)


SAKRAMENT POKUTY

Każdy, kto szczerze i bez oszukiwania samego siebie rozmyśla nad swoim życiem, musi przyznać, że przez zaniedbanie dobra i czynienie zła, zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem, i to z własnej winy. To często boli i zawstydza.

Prawdziwym wyzwoleniem jest Dobra Nowina o Bogu, który jako dobry Ojciec przebacza każdemu, kto za swoje grzechy żałuje i prosi o przebaczenie.

Kto chce przyjąć sakrament pokuty, ten musi:
- zastanowić się nad sobą – zrobić rachunek sumienia;
- żałować za swoje grzechy;
- postanowić poprawę;
- szczerze wyznać swe grzechy;
- być gotowy do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest wyznanie skruszonego grzesznika i rozgrzeszenie kapłańskie.

Słowa rozgrzeszenia kapłańskiego:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego.


W naszej parafii:

Okazja do spowiedzi codziennie przed każdą Mszą Św., a także od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00.SAKRAMENT CHORYCH

W chorobie, wśród bólów i dolegliwości, szczególnie w nie-bezpieczeństwie śmierci, czujemy się biedni i potrzebujemy po¬mocy. Jakaż to pociecha, że i w takich sytuacjach Bóg chce być przy nas i nas nie opuszcza! Już w Kościele czasów apostolskich w sposób szczególny opiekowano się chorymi:
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pa-na. A modli¬twa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Jk 5, 13-15

W sakramencie chorych umacnia Chrystus człowieka w chorobie i zagrożeniu życia, uwalnia chorego od winy i pomaga za swoim przykładem cierpliwie znosić cierpienia.
Zewnętrznym znakiem sakramentu namaszczenia chorych jest namaszczenie chorego olejem świętym na czole i na dłoniach. Kapłan nakłada na chorego ręce i namaszcza go, mówiąc przy tym:
Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.W naszej parafii:
 • w niebezpieczeństwie śmierci sakrament chorych udzielany jest na każde wezwanie;
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 chorzy mają możliwość przyjęcia w domu sakramentów: pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii;
 • w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00 odprawiana jest Msza Św. w intencji chorych połączona z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem lurdzkim.


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Msza święta zawiera esencję wszystkiego, co Jezus powiedział i dla nas uczynił. We Mszy świętej uobecnia się zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa; obchodzimy Jego pamiątkę i cieszymy się Jego obecnością wśród nas. On kieruje do nas swe słowo, ofiaruje za nas swe Ciało i Krew, oddaje się nam pod postaciami chleba i wina.
Msza święta jest: pamiątką naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofiarą Chrystusa i Kościoła, świętą ucztą i świętem naszej wiary.

Znakami Eucharystii są chleb i wino, przemienione w czasie Mszy świętej w Ciało i Krew Pańską. Chrystus łączy się ze wszystkimi członkami swego Kościoła i ofiaruje się za nas Ojcu. On sam jest naszą ofiarą i pokarmem.
Bez regularnego uczestnictwa we Mszy świętej trudno chrześcijaninowi zachować żywą wiarę. Ta bowiem karmi się tym, co dokonuje się we Mszy świętej: wspólnotą ze wszystkimi wiernymi; nastawieniem się na Boga w modlitwie; słuchaniem słowa Bożego; poddaniem się woli Bożej we wspólnocie z Chrystusem; udziałem w Jego ofierze i uczcie; posłannictwem i błogosławieństwem Pana.


W naszej parafii  

Msze Św.:
 • w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00,
 • w niedziele i uroczystości o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 i o 19.00;
 • w niedziele o godz. 9.45 /w kościele Ducha Św./ w rycie trydenckim;
 • w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.30 /w języku niemieckim/;
 • w drugie soboty miesiąca o godz. 5.00 w int. chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;
 • w święta nakazane – o godz. 7.00, 9.00 i 18.00;
Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. od września do maja obejmuje: katechezę w salce parafialnej w każdy poniedziałek oraz udział we Mszy Św. dla dzieci w niedzielę o godz. 11.00 i we Mszy Św. szkolnej w każdą środę o godz. 18.00.


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Wszyscy ochrzczeni i bierzmowani mają udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, aby prowadzić święte życie, wypełniać wolę Bożą i świadczyć o Jego prawdzie.
To powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych ma być według Jezusowego kazania na górze „solą ziemi” i „światłem świata”.

Wśród ludu Bożego istnieje szczególne powołanie do służby ludowi Bożemu i budowania wspólnoty – powołanie kapłańskie.

Módlmy się wytrwale o dobrych kapłanów: Panie, poślij pracowników na Twoje żniwo!

Przez święcenia kapłańskie otrzymują wybrani misję służenia Chrystusowi i Kościołowi. Chrystus obdarza ich władzą nauczycielską, pasterską i kapłańską. On wspomaga ich łaską potrzebną w życiu i posługiwaniu kapłańskim.
Znakiem zewnętrznym sakramentu kapłaństwa jest nałożenie rąk biskupich na głowę wybrańca. Czynią to również wszyscy obecni podczas święceń kapłani.

Z modlitwy konsekracyjnej:
Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym sługom swoim godność prezbiteratu: odnów w ich sercach ducha świętości, aby od Ciebie otrzymali urząd kapłański i przykładem swego postępowania pociągnęli innych do poprawy obyczajów... Pobłogosław, uświęć i wyświęć Twoje sługi, których wybrałeś...


W naszej parafii:
 • w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne.SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Nigdzie indziej nie można się tak nauczyć wzajemnego zro-zumienia i solidarności jak w rodzinie. W niej najlepiej uczymy się wyrozumiałości, wzajemnej pomocy i przebaczania.
Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński i zakładają rodzinę, Bóg towarzyszy im swoim błogosławieństwem.

Znakiem małżeństwa jest wyrażenie wzajemnej zgody mężczyzny i kobiety na trwający całe życie związek w miłości i wierności. Dokonuje się ten fakt w formie uroczystego przyrzeczenia we wspólnocie Kościoła, to znaczy wobec kompetentnego kapłana i świadków ślubu. W małżeństwie łączy Chrystus mężczyznę i kobietę w święty i nierozerwalny związek, i udziela im łask oraz mocy potrzebnych do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Słowa przysięgi małżeńskiej:
Ja, N., biorę ciebie, N., za małżonka i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, i wszyscy święci.


W naszej parafii:

 • pragnący zawrzeć związek małżeński winni zgłosić się co najmniej trzy miesiące wcześniej w kancelarii parafialnej we wtorek o godz. 19.00 z dokumentami:
  • dokumentem z Urzędu Stanu Cywilnego (konkordatowym),
  • dowodem osobistym,
  • aktualną metryką chrztu,
  • świadectwem uczęszczania na lekcje religii;
 • przygotowanie narzeczonych obejmuje nauki przedślubne w parafii Wniebowzięcia NMP w każdy poniedziałek o godz. 19.00 oraz nauki w Poradni Życia Rodzinnego.


Galeria

Nasza świątynia i jej obejście po ostatnim remoncie.
Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu".
kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News