Wiadomości

zapytanie ofertowe

Data dodania: 2017-09-12Bytom, 11 września 2017r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną  projektu oraz analizą ryzyka i wrażliwości.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaprasza do składania ofert na opracowanie analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną oraz analizą ryzyka i wrażliwości dla projektu
pn. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, określonego dla działania 5.3.2.Dziedzictwo kulturowe – OSI realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17

 

Projekt pn. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu ujęty jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. ks. Koziołka 3

41-902 Bytom

NIP: 7492055601

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz aktualnymi wytycznymi, regulaminem konkursu nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 wraz z załącznikami do regulaminu oraz ewentualnymi wprowadzonymi zmianami, a także aktualnym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/216

Zakres zamówienia obejmuje również przygotowanie części B17 (analiza finansowa) części B18 (analiza ekonomiczna) oraz części B19 (analiza ryzyka i wrażliwości) wniosku o dofinansowanie, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR dla poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Jeżeli przy wykorzystaniu opracowania przy aplikacji projektu o dofinansowanie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez właściwą Instytucję ogłaszającą nabór i weryfikującą poprawność sporządzenia zakresu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia, wyjaśnienia
i dostosowania opracowania do stawianych wymogów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Termin przekazania opracowania: 5 października 2017 roku.

Płatność nastąpi przelewem po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Analizę finansową wraz z ekonomiczną, zawierającym tabele oraz wyliczenia należy dostarczyć
w wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia z odblokowanymi formułami. Analizę wrażliwości i ryzyka natomiast – w formacie DOC (MS Word).

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej 4 studiów wykonalności wraz z analizą finansową lub tylko analiz finansowych dla przedsięwzięć z obszaru dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, dla których przyznane zostało dofinansowanie z programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym co najmniej dla 2 projektów pozyskano dofinansowanie o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł. W celu udokumentowania doświadczenia prosi się o złożenie odpowiednich referencji, protokołów odbioru, itp., potwierdzających, że Wykonawca przygotował w/w dokumenty, które warunkują możliwość ubiegania się o niniejsze zamówienie. 

Kryterium wyboru: 100% cena

 

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy przestać w formie elektronicznej na adres podany poniżej w terminie do 19 września 2017 roku do godz.12:00. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl

 

Osoba do kontaktu

Edyta Brabańska-Gawlica

Tel. 513 531 000

 

V Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień
w trakcie prowadzonej procedury wyboru oferty. Umowa dotycząca zamówienia opisanego
w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub zmiany warunków zapytania ofertowego.

 

Galeria

kościół - wnętrze
Plakat informujący o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Parafię WNMP w Bytomiu

Polecamy

News News News News News